EN TR
KVKK Politikası
Geri Dön

BURSAN BURSA SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİ

 

Bursan Bursa Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken yönettiğimiz kişisel verilere saygı duyuyor ve kişisel verilerin işlenmesinde öncelikli olarak özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, bu bilgilendirme metniyle kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizlere bilgi vermek ve onayınızı almak istiyoruz.

 

    1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz sorumlu çalışanları tarafından fiili olarak, ikili görüşmeler ya da internet sitesi veya benzeri elektronik iletişim vasıtaları ile ve sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca Şirketimiz ile aranızdaki hukuki ilişki devam ettiği müddetçe kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecek ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar, basılı ve/veya elektronik olarak saklanacaktır. Kişisel verilerinizin korunması, güvenliğinin sağlanması ve saklama gerekliliklerine uygunluğun devamı için her türlü teknik ve yönetimsel önlem alınacaktır.   

 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 

 • Şirket faaliyetleri ile ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi,
 • Şirket ile herhangi bir ticari ilişki ya da iş veya hizmet ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ilgili sözleşmelerin ilgili mevzuata ve Şirket politikasına uygun şekilde ifa edilebilmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin mevzuata, şirket politikalarına ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi,
 • Müşterilerimize kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verebilmek adına pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi,
 • İşyeri güvenliğimizin ve çalışma barış ve huzurunun temini,
 • Yetkili kuruluşlara ilgili mevzuat gereğince bilgi verilmesi.

 

   2.  Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde ilgili yasal hükümler ve KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklere, bağlı grup şirketlerine, faaliyetlerin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğinde hizmet aldığı destek hizmeti kuruluşlarına ve diğer anlaşmalı kuruluşlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak işbirliği yapılan danışman ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

   3.  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, bu metnin ilk bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını tam olarak ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Belirtilen bu nedenle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde tanımlanan kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında, bu metnin ilk iki maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

     4.  Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin otomatik işlemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak aşağıda belirtilen posta, faks veya kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

 

Bursan Bursa Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi’ne ilişkin talepleriniz için iletişim adreslerimiz aşağıdaki şekildedir:

 

Adres    : Manisa Organize Sanayi Bölgesi 50.yıl Cad. No:4  MANİSA

Telefon : 0 236 233 24 91

E-posta : bursan@bursan.com

 

 

 BURSAN BURSA SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

BURSAN bir NFK Holding Kuruluşudur. 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Organize Sanayi Bölgesi 50. Yıl Cad. 45030 Yunusemre/Manisa

Tel: (236) 233 64 51

Fax: (236) 233 24 95

E-mail: bursan@bursan.com